TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
– Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn “Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ”;
– Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ “Quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng Đọc của các Lưu trữ lịch sử”;
     Xem thong-tu-10.2014
 – Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ “Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử”.

 

Whenever you are looking for a term paper author, then you will need to keep legitimate essay writing service reddit 2021 these items in mind.

Liên Hệ Phòng Đọc

971150 truy cập

95 trực tuyến

Liên kết Website