TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là đơn vị trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ Nội vụ. Trung tâm là một trong những lưu trữ lịch sử lớn của nhà nước. Tên gọi trước đây của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là Kho lưu trữ trung ương. Kho Lưu trữ trung ương được thành lập theo Nghị định số 102-CP ngày 04 tháng 9 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ. Ngày 08 tháng 8 năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 223-CT về việc cho phép các Kho Lưu trữ nhà nước trung ương đổi tên thành các Trung tâm Lưu trữ quốc gia. Thực hiện Quyết định số 223-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ngày 06 tháng 9 năm 1988, Cục trưởng Cục Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TC về việc thực hiện đổi tên các Kho Lưu trữ nhà nước trung ương thành các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Theo đó Kho Lưu trữ nhà nước trung ương ở Hà Nội được đổi tên thành “Trung tâm Lưu trữ quốc gia I”. Trong hơn 50 năm lịch sử thành lập, xây dựng và phát triển, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm phù hợp với yêu cầu công tác của từng giai đoạn. Văn bản hiện hành gần đây nhất là Quyết định số 164/QĐ-VTLTNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hiện nay.

  1. Vị trí và chức năng

– Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hà Nội.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

– Tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Trung tâm:

+ Tài liệu lưu trữ thời kỳ phong kiến

+ Tài liệu lưu trữ tiếng pháp xứ Bắc Kỳ thời kỳ Pháp thuộc.

+ Tài liệu lưu trữ của chính quyền thân Pháp ở trong vùng tạm bị chiếm từ 1946 đến năm 1954.

– Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động lưu trữ:

+ Sưu tầm tài liệu, tư liệu lưu trữ

+ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

+ Xác định giá trị tài liệu lưu trữ

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ gồm sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử axít, tu bổ phục chế, số hoá tài liệu lưu trữ

+ Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu lưu trữ

+ Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm

+ Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác của Trung tâm

+ Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo qui định của pháp luật.                        

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

They had been reading it just like a regular student essay writer would and they weren’t being supplied with the appropriate info.

Liên Hệ Phòng Đọc

1187985 truy cập

167 trực tuyến

Liên kết Website