TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Ngay từ năm 1802, Vua Gia Long đã thiết lập Thị thư viện, Thị hàn viện, Nội hàn viện giúp hoàng đế các việc về công văn giấy tờ và quản lý ấn tín. Năm 1820, Hoàng đế Minh Mệnh cho gộp các cơ quan này và đổi thành Văn thư phòng. Năm Minh Mệnh thứ 10 (1829), nhà vua lại đổi Văn thư phòng thành Nội các. Năm 1933, Hoàng đế Bảo Đại đổi Nội các thành Ngự tiền văn phòng. Trong thời gian 143 năm tồn tại, mặc dù nhiều lần đổi tên nhưng đây vẫn là cơ quan giúp việc trực tiếp cho nhà vua và chuyên trách công việc về soạn thảo, chuyển giao và lưu trữ các văn bản hành chính nhà nước của triều Nguyễn. Bên cạnh đó, các Hoàng đế triều Nguyễn đều quan tâm đến chế độ tuyển chọn và thưởng phạt đối với các quan chức, chức quan phụ trách công tác văn thư. Đây là một trong những nhân tố quan trọng đối với việc quản lý hệ thống văn bản hành chính triều Nguyễn.