TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Loại hình ấn triện trên văn bản hành chính triều Nguyễn rất phong phú, gồm kim bảo của các Hoàng đế, ấn triện của các cơ quan trong hệ thống chính quyền, dấu quan phòng chức danh của quan lại, tín ký và ký của các tổ chức địa phương và cá nhân. Mỗi loại hình con dấu đều có quy định riêng chặt chẽ trong chế tác và sử dụng một loại văn bản chỉ định. Chất liệu các loại ấn tín rất đa dạng và độc đáo; tùy từng loại ấn có thể dùng vàng, ngọc, đồng, ngà, gỗ để chế tác. Vị trí đóng dấu trên văn bản được quy định sử dụng theo nguyên tắc rất cụ thể. Hình dấu đóng trên văn bản hành chính khẳng định tính xác thực và tính pháp lý chặt chẽ của văn bản. Bên cạnh đó, việc quản lý các loại ấn triện bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc nhất định, đặc biệt là các quốc ấn được bảo quản và sử dụng hết sức cẩn trọng.