07:09 PM 10/03/2019  | 

Châu bản triều Nguyễn hiện còn lưu nhiều văn bản về việc Khâm thiên giám quan sát thiên văn, khí tượng, làm lịch, xem ngày lành tháng tốt để tiến hành các kỳ đại lễ và dĩ nhiên cả trọng trách tư vấn địa lý phong thủy cho triều đình.