TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Công đồng sai

Công đồng sai là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để sai phái, hoặc yêu cầu các quan hoặc nha môn phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó.