TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Công đồng phó

Công đồng phó là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để chứng nhận chức vụ hoặc nhiệm vụ được giao, dùng cấp cho quan chức đi công cán để nơi đến công tác biết mà đón tiếp giúp đỡ. Văn bản này có chức năng như một quyết định giao nhiệm vụ công tác.