TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Công đồng khâm chỉ khiến

Công đồng khiến là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để khiển trách đối với các nha môn, quan chức khi không làm tốt nhiệm vụ được giao hoặc phạm khuyết điểm.

Theo nguyên tắc, các công văn Công đồng đều thừa chỉ vua mà phát, nên có khi thêm hai chữ “Khâm chỉ” gọi là “Công đồng khâm chỉ truyền” hoặc “Công đồng khâm chỉ khiến”…