TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Công đồng truyền

Công đồng truyền là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để truyền đạt các mệnh lệnh hành chính yêu cầu các nha môn, quan chức thực hiện.