TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Hệ thống văn bản hành chính triều Nguyễn rất đa dạng, phong phú về mặt loại hình và công dụng, như: chiếu, chỉ, dụ, chế, sắc do hoàng đế ban hành; Công đồng truyền, Công đồng sai, Công đồng phó, Công đồng di, Công đồng khiến do Hội đồng đình thần ban hành; tấu, phiếu, phúc, biểu, khải, bẩm, thân, kê, truyền thị, tư di, tư trình, trát do quan lại trung ương và địa phương ban hành. Thể thức trình bày của các loại hình văn bản này đều được quy định chặt chẽ gồm: tên loại văn bản, nơi ban hành, nơi nhận, người soạn thảo, người khảo duyệt, người đối duyệt, ngày tháng năm ban hành, dấu cơ quan hoặc cá nhân ban hành văn bản. Nội dung văn bản phải rõ ràng có căn cứ chính xác, ngôn ngữ ngắn gọn, tuân thủ lệ kiêng húy, văn phong thích hợp với từng loại hình.