TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Triều Nguyễn đã đặt ra nhiều biện pháp về bảo quản, bảo vệ an toàn hệ thống tài liệu hình thành trong hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm mục đích khai thác, sử dụng phục vụ cho việc chỉ đạo, quản lý và điều hành chính sự của hoàng đế. Đồng thời, loại hình di sản tư liệu này đã trở thành nguồn sử liệu quan trọng, chân xác đối với việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử dân tộc, lịch sử vương triều ngay từ thời Nguyễn cũng như trong giai đoạn hiện đại và tương lai.