TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Triều Nguyễn thường xuyên kiểm tra, tổ chức các hoạt động của hệ thống trạm luân chuyển công văn, nhằm đáp ứng thông tin liên lạc hành chính được thông suốt. Đồng thời, các Hoàng đế triều Nguyễn đã đề ra các phương thức, biện pháp, thời hạn để công tác chuyển giao văn bản được nhanh chóng, an toàn, bí mật; thiết lập những thể chế về trách nhiệm của các cơ quan, chức quan giúp quy trình giải quyết văn bản được kịp thời, chính xác. Đặc biệt, trong lĩnh vực giải quyết và thi hành văn bản, việc phê duyệt trực tiếp của nhà vua trên văn bản là một trong những đặc trưng độc đáo về tính xác thực của văn bản hành chính nhà nước.