TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Tấu

Tấu là hình thức văn bản mà các nha môn và thần dân sử dụng để tâu bày lên vua các vấn đề, sự việc có liên quan, nêu kiến nghị để vua các vấn đề, sự việc có liên quan, nêu kiến nghị để vua xem xét, phê duyệt....

Phiến

Phiến là tờ trình ngắn, tóm tắt nội dung tập tâu trình mà các nha môn sử dụng đính kèm với tập tâu trình, để vua tiện nắm bắt vấn đề. Phiến thường do quan viên ở các nha môn làm.

Phúc

Phúc là hình thức văn bản mà các nha môn và thần dân sử dụng để đáp lại những vấn đề mà nhà vua hỏi hoặc yêu cầu phải trả lời.

Khải

Khải là văn bản của các nha môn hoặc thần dân trình lên thái tử để báo cáo tình hình hoặc kiến nghị, đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của thái tử. Khải có chức năng như tấu, nhưng khác tấu ở đối tượng nhận văn bản. Khải...

Biểu

Biểu là văn bản của các triều thần, quan lại, thần dân dùng để tạ ơn, tạ lỗi với nhà vua. Biểu cũng được các bề tôi dùng để chúc mừng hoặc trình bày việc dâng tiến các lễ vật lên nhà vua nhân dịp nhà vua lên ngôi hoặc...

Bẩm

Bẩm là loại văn bản do quan lại ở trung ương và địa phương dùng để thông báo, báo cáo với cơ quan hoặc chức quan là cấp trên về một vấn đề gì đó.