TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Các loại công văn của Hội đồng đình thần (còn gọi là Công đồng) gửi đi các cơ quan trung ương và địa phương. Các đình thần họp lại thành một hội đồng, được quyền ra các mệnh lệnh (trên cơ sở ý chí của nhà vua) hoặc truyền đạt mệnh lệnh của nhà vua đến các cơ quan.

Công đồng truyền

Công đồng truyền là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để truyền đạt các mệnh lệnh hành chính yêu cầu các nha môn, quan chức thực hiện.

Công đồng sai

Công đồng sai là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để sai phái, hoặc yêu cầu các quan hoặc nha môn phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Công đồng phó

Công đồng phó là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để chứng nhận chức vụ hoặc nhiệm vụ được giao, dùng cấp cho quan chức đi công cán để nơi đến công tác biết mà đón tiếp giúp đỡ. Văn bản này có chức năng...

Công đồng di

Công đồng di là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để truyền đạt và thông báo tin tức.

Công đồng khâm chỉ khiến

Công đồng khiến là văn bản do Hội đồng các đình thần đưa ra dùng để khiển trách đối với các nha môn, quan chức khi không làm tốt nhiệm vụ được giao hoặc phạm khuyết điểm.Theo nguyên tắc, các công văn Công đồng đều thừa chỉ vua mà phát,...