TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Chiếu

Chiếu là loại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế, để dùng vào các mục đích tuyên bố với toàn dân về một chủ trương, một quyết sách hoặc quan điểm của hoàng đế về một vấn đề quan trọng liên quan đến trị nước, đến vận...

Chỉ

Chỉ là loại văn bản do hoàng đế ban hành dùng để giải quyết những vấn đề thường nhật trong hoạt động quản lý; hoặc chuẩn y lời tấu trình của cấp dưới; hoặc để ban tước, định phẩm hàm cho quan lại.

Dụ

Dụ là hình thức văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế dùng để khuyên bảo, răn dạy thần dân, ra lệnh thi hành hoặc đề ra các quy định mang tính pháp quy. Dụ có thể là những lời khuyên dạy, chỉ thị bằng miệng (khẩu dụ)...

Chế

Chế là chỉ dụ của hoàng đế, mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu và hoàng thái tử. Chế cáo là lời hoàng đế truyền trong bản văn phong chức cho quan lại, phong tước vị cho thần linh.

Sắc

Sắc là loại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế, được sử dụng vào mục đích như: ra lệnh cho các nha môn và thần dân thực hiện các nhiệm vụ công tác hoặc công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; điều chuyển...