TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Phần III: Đồng Tháp thời kỳ 1945 – 1975
Gồm các văn bản về việc phân chia ranh giới hoặc sáp nhập các tỉnh Nam Bộ, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.
Qua đó cho thấy, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, địa giới tỉnh Đồng Tháp thuộc các tỉnh Long Châu Tiền và Long Châu Sa. Năm 1950 tỉnh Đồng Tháp Mười được thành lập trên cơ sở một số xã của các huyện Cai Lậy, Cái Bè tỉnh Mỹ Tho; Cao Lãnh tỉnh Sa Đéc và Mộc Hóa tỉnh Tân An.
Dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, tỉnh Kiến Phong được lập năm 1956, trên cơ sở quận Cao Lãnh và các phần đất thuộc các tỉnh Mỹ Tho, Long Xuyên, Châu Đốc cũ; tỉnh Sa Đéc được lập năm 1965 trên cơ sở quận Châu Thành và quận Lai Vung cũ.

Phần III: Đồng Tháp thời kỳ 1945 – 1975

Sau Cách mạng Tháng 8-1945, tỉnh Sa Đéc thuộc Chiến khu 8 miền Trung Nam Bộ. Ngày 12/9/1947, theo Chỉ thị của Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ thành lập tỉnh Long Châu Tiền trên cơ sở một phần các tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên gồm 5...