TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Gồm các văn bản ghi chép việc mở cõi tại Nam Bộ dưới thời các chúa Nguyễn, gắn với tên tuổi của những vị quan có nhiều công lao như Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Hữu Nhơn, Nguyễn Văn Thư, Trần Văn Năng… Với các cuộc khai hoang lập ấp dưới thời các chúa Nguyễn, địa giới tỉnh Đồng Tháp nằm trong tổng Kiến Đăng của dinh Trấn Định thuộc huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường và đạo Đông Khẩu của dinh Long Hồ thuộc huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang.

Phần I: Đồng Tháp thời kỳ phong kiến

Đồng Tháp xưa kia nguyên nằm trong một vùng đất đai rộng lớn phì nhiêu do các lưu dân người Việt ở phía Bắc vào khai phá lập nghiệp hình thành nên các vùng dân cư. Cùng với công cuộc Nam tiến của các dòng di dân tự nhiên, các...