TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Hệ thống giáo dục triều Nguyễn gồm có trường công và trường tư; được hoàn bị từ kinh đô đến khắp địa phương trên cả nước. Trường công gồm Quốc Tử Giám ở kinh đô và các trường ở phủ, huyện. Trường tư chủ yếu ở cấp xã được mở do các ông đồ, các bậc nho sĩ thi cử đỗ đạt nhưng không ra làm quan. Đặc biệt, có trường chuyên dạy ngoại ngữ đồng thời phụ trách việc thông ngôn của triều đình là Tứ Dịch Quán.
Mỗi năm, Bộ Lễ lệnh các quan Đốc học mỗi tỉnh tổ chức kỳ khảo khóa học sinh trường công lẫn trường tư và dùng kết quả đó làm điều kiện đủ để thí sinh tham dự kỳ thi Hương. Ngoài các khoa thi định kỳ gồm thi Hương, thi Hội, thi Đình (cả văn lẫn võ), nhà nước còn tổ chức thêm các kỳ thi đặc biệt (Ân khoa, Chế khoa). Thí sinh nào đỗ thi Hương (cử nhân) thì năm sau sẽ lên kinh đô thi Hội, thí sinh đỗ thi Hội (Trúng cách) sẽ được vào thi Đình. Thời vua Gia Long, khoa thi Hương được định 6 năm tổ chức một lần nhưng sang thời vua Minh Mạng định lại 3 năm một lần. Từ khoa thi Hương đầu tiên (1807) đến khoa thi Hương cuối cùng (1918), triều Nguyễn đã tổ chức được 47 kỳ thi Hương, lấy đỗ 5.396 cử nhân, 39 kỳ thi Hội lấy đỗ được 558 vị Tiến sĩ, Phó bảng.
Giáo dục và khoa cử thời Nguyễn là hệ thống đào tạo nhân tài chủ yếu phục vụ trong bộ máy hành chính nhà nước triều Nguyễn. Các vua Nguyễn đều có thái độ trọng thị đối với người hiền tài nên đã ban hành nhiều chính sách để chiêu tập, đào tạo nhân tài. Các văn bản Châu bản triều Nguyễn còn lưu lại đã phần nào sáng tỏ các vấn đề trong giáo dục và khoa cử thời Nguyễn.

  

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614