TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

1. Mộc bản triều Nguyễn là những bản khắc gỗ để in các cuốn sách sử. Mộc bản triều Nguyễn phong phú về nội dung, có giá trị
lịch sử, độc đáo về kỹ thuật chế tác và vật mang tin, đồng thời đánh dấu sự phát triển của nghề in khắc ở Việt Nam. Mộc bản triều
Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.
2. Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính, hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam (1802 – 1945). Châu bản gồm các văn bản viết tay bằng chữ Hán – Nôm, một số bằng chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp trên giấy Dó, do hoàng đế ban hành, văn bản do các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên hoàng đế phê duyệt bằng mực son. Châu bản triều Nguyễn hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam.

Mộc bản triều Nguyễn

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.691 tấm với 55.320 mặt khắc thuộc 152 cuốn sách. Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn phong phú về nội dung, độc đáo về kỹ thuật chế tác và vật mang tin, là bản khắc trên gỗ chữ Hán - Nôm ngược để...

Châu bản triều Nguyễn

Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính, hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 - 1945), gồm các văn bản do hoàng đế ban hành, văn bản do các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên hoàng đế...